Διακήρυξη εκμίσθωσης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Οργανισμού Σαντορίνης έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006.
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
δ) Την αριθ. 3/2018 απόφαση του Δ.Σ. περί: «Έγκριση εκμίσθωσης Κυλικείου και καθορισμός όρων για τη μίσθωση αυτού».
ε) Το γεγονός ότι παρήλθε ο χρόνος εκμίσθωσης του Κυλικείου

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθενται σε φανερή και προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση του Κυλικείου του Οργανισμού με τιμή εκκίνησης 150 ευρώ μηνιαίως.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. και στο γραφείο του Προέδρου, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 12:00. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας, ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ορίου της πρώτης προσφοράς για ένα χρόνο, δηλαδή εκατόν ογδόντα (180) ευρώ όπως και ένα πλήθος δικαιολογητικών που αποτελούν τους όρους της σχετικής διακήρυξης για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Οργανισμού ή ανατρέχοντας στην αριθμ. αποφ. 3/23018 του Δ.Σ. του Δ.Α.Π.Π.Ο.Σ. όπως αυτή αναρτήθηκε στην διαύγεια με ΑΔΑ: 6246ΟΚΡΨ-ΦΒΔ.